Dog Details

Dog Name
Yoshie
Gender
Female
Dog Status
Breeder
Litter
Ponyo Litter
Breed
Golden Lab
Birthday
February 5, 2014
DatePhotoCaption
Yoshie 01-19-2015
Yoshie 01-19-2015
Yoshie 01-19-2015
September 8, 2014 Yoshie 09/08/2014
September 20, 2014 Yoshie 09/20/2014
September 21, 2014 Yoshie 09/21/2014
September 27, 2014 Yoshie 09/27/2014
September 29, 2014 Yoshie 09/29/2014
October 4, 2014 Yoshie 10/04/2014
October 5, 2014 Yoshie 10/05/2014
October 6, 2014 Yoshie 10/06/2014
October 7, 2014 Yoshie 10/07/2014
October 9, 2014 Yoshie 10/09/2014
October 11, 2014 Yoshie 10/11/2014
October 18, 2014 Yoshie 10/18/2014
October 19, 2014 Yoshie 10/19/2014
November 10, 2014 Yoshie 11/10/2014
November 23, 2014 Yoshie 11/23/2014